poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
STUDIA I STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE - link do rekrutacji

STUDIA II STOPNIA - link do rekrutacji

 
LIMIT PRZYJĘĆ W KOLEGIUM MIĘDZYOBSZAROWYCH STUDIÓW INDYWIDUALNYCH
  Indywidualne
 studia międzyobszarowe
Studia I stopnia i jednolite mgr
30, w tym:
NM – 27
SM – 1
MZ - 1
C – 1
Studia II stopnia
20, w tym:
DP – 18
DZ- 1
C - 1
   

 Objaśnienie oznaczeń:
NM – nowa matura
SM – stara matura
MZ – matura zagraniczna obywateli polskich
DP – dyplom polski
DZ – dyplom zagraniczny obywateli polskich
C - cudzoziemcy
MAKSYMALNY LIMIT NA KIERUNKI: PRAWO: 
4 OSOBY NA ROKU ORAZ PSYCHOLOGIA: 4 OSOBY NA ROKU (DECYDUJE LICZBA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH W REKRUTACJI DO KMSI)
 Miejsca niewypełnione przez kandydatów ze starą maturą (SM), maturę zagraniczną (MZ), cudzoziemców (C) oraz przez kandydatów z dyplomem zagranicznym (DZ) mogą być wykorzystane inaczej w ramach limitu ogólnego.


Studenci Kolegium MSI na studiach pierwszego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, układając swój plan muszą wybrać zajęcia z trzech różnych dyscyplin badawczych (metodologii) z dwóch dziedzin wiedzy w zróżnicowanym wymiarze godzin:

1/  I dyscyplina - co najmniej 180 godzin i co najmniej 2 egzaminy,

2/  II dyscyplina - co najmniej 120 godzin, co najmniej 1  egzamin oraz 1 zaliczenie na ocenę,

3/  III dyscyplina - co najmniej 60 godzin i co najmniej 2 zaliczenia na ocenę lub 1 egzamin.

Od III roku plan studiów może zostać ograniczony do zajęć obejmujących dwie różne dyscypliny badawcze, które mogą być realizowane w  ramach jednego wydziału, w tym 2 godziny tygodniowo proseminarium lub seminarium licencjackiego.

Na studiach II stopnia studenci wybierają dwie różne dyscypliny badawcze z dwóch dziedzin wiedzy w zróżnicowanym wymiarze godzin.


Informacje o tym, jakie są dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, znajdziecie tutaj:

KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I DYSCYPLIN NAUKOWYCH