poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu

Szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów pierwszego roku (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim  w roku akademickim 2018/19 prowadzone jest w trybie nauczania na odległość dla wszystkich studentów I roku studiów.

 1. Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, prowadzone będzie w roku akademickim 2018/19 zgodnie z zarządzeniem Nr 103/2018 Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.

 2. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i doktorantów pierwszego roku na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich.

 3. Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej  dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego na platformie nauczania na odległość jest organizowane oraz przeprowadzane przez Dział  Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.

 4. Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie jest dostępne pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl

 5. Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej student otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych          i testów zaliczeniowych w CKO UWr. Wyniki testu w Centrum Kształcenia na Odległość               w Uniwersytecie Wrocławskim przenoszone są do bazy USOS w postaci zaliczony lub niezaliczony. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

   

  Terminy udostępnienia szkoleń Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim:

   

  Termin 1 - od 1 października do 30 listopada 2018 r.,

   

  Termin poprawkowy - od 15 marca do 30 marca 2019 r. - dla  powtarzających, którzy nie przystąpili do szkolenia w pierwszym terminie lub go nie zdali albo nie ukończyli,

   

  Termin 2 - od 15 marca do 30 marca 2019 r – nabór międzysemestralny.

   

  (Dotyczy to również studentów wyższych lat, którzy do tej pory nie przystąpili do obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej).

   

 6. Podobnie jak w ubiegłym roku akademickim zajęcia z szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla studentów oraz doktorantów będą wprowadzone do systemu USOS jako jeden przedmiot uczelniany, do którego zostanie przygotowany jeden wspólny protokół zaliczeniowy dla wszystkich studentów zobligowanych do zaliczenia tego przedmiotu w danym cyklu dydaktycznym.

  Jednostką w pełni odpowiedzialną za wprowadzenie przedmiotu do systemu USOS oraz jego obsługę tzn.:

 • edycje w kolejnych cyklach dydaktycznych,

 • zapisanie studentów na przedmiot,

 • uruchamianie protokołu zaliczeniowego,

 • wpisanie zaliczeń studentom do protokołu,

będzie Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. W tej jednostce będzie również przechowywana papierowa wersja protokołu zaliczeniowego z danego cyklu dydaktycznego przez okres 5 lat. Na podstawie danych w systemie USOS dziekanaty rozliczą studentów i doktorantów z przedmiotu „szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej” w cyklu jego wymagalności. Wszelkie wątpliwości będą rozstrzygane pomiędzy dziekanatami wydziałów a Działem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej bez konieczności dostarczania protokołów papierowych na poszczególne wydziały.

7. Za powtarzanie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej  dla studentów i doktorantów  jest pobierana opłata w wysokości 150,00 zł określona w  pkt. 4 Załącznika Nr 13 do zarządzenia Nr 28/2018 z dnia 27 marca 2018 r. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2018/2019.