poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu

Procedura przystąpienia do egzaminu dyplomowego 

Student składa pracę w formie elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w regulacjach wewnętrznych dotyczących procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.

Student  dostarcza pracę dyplomową do Sekretariatu KMSI w formie papierowej na 7 dni przed egzaminem dyplomowym.

Jeden egzemplarz pracy dyplomowej drukowanej wraz z załącznikami (drukowane dwustronnie z systemu APD wraz z numerami kontrolnymi stron przydzielonymi przez system APD, czcionką nie większą niż 12, z odstępami między wierszami nie większymi niż 1,5), powinien być oprawiony w cienki karton i papierowy grzbiet w kolorze wyznaczonym przez właściwy Wydział.

Wraz z pracą dyplomową należy złożyć podpisane i trwale złączone z pracą oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej zawierające potwierdzenie w składanym oświadczeniu, że treść pracy dyplomowej załączona w wersji elektronicznej w APD, jest identyczna z jej wersją drukowaną.

Przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego student składa w Dziekanacie:

  • Cztery czarno-białe fotografie o wymiarze 4.5 x 6.5 cm (ewentualnie piąte dodatkowo do dyplomu w języku angielskim) - zdjęcia składają wyłącznie studenci, kórych obrony planowane są do 30 czerwca 2021 r. Studenci, którzy będą mieli obrony po 1 lipca 2021 r. nie składają zdjęć.
  • Osoby, które rozpoczęły studia, zostały reaktywowane na studia lub wznowione na obronę od roku 2018/2019 nie wnoszą opłaty za dyplom.
  • Osoby, które rozpoczęły studia przed 2018/2019 wnoszą opłatę za dyplom w j. polskim w wysokości 60 zł i  za odpis w języku angielskim 40 zł (osoby ubiegające się o odpis w języku angielskim).
  • Dokumenty poświadczające osiągnięcia naukowe studenta w czasie studiów: (stypendia krajowe i zagraniczne, publikacje, potwierdzenie udziału w kołach naukowych, organizacji konferencji naukowych, osiągnięcia sportowe itp.) – dokumenty nieobowiązkowe.
  • W przypadku ubiegania się o odpis dyplomu w języku angielskim należy złożyć wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim wraz z tłumaczeniem tytułu pracy dyplomowej oraz osiągnięć naukowych studenta.
  • Przy odbiorze dyplomu należy zwrócić rozliczoną kartę zobowiązań studenta.
  • Studenci piszący pracę magisterską w języku obcym: na końcu egzemplarza archiwalnego należy umieścić załącznik zawierający streszczenie pracy w języku polskim.
OBOWIĄZKOWO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI PROCEDURY ZAMIESZCZONYMI NA STRONACH WYDZIAŁOWYCH.