poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu

   Po roku intensywnej pracy dzięki nakładowi sił UWr, UAM oraz PAN, przy wsparciu finansowym UWr oraz UAM, powstała książka poświęconą pamięci Pana Profesora Jacka Fisiaka, członka rzeczywistego PAN. Praca jest wieloautorską monografią – 28 Autorek i Autorów (w tym JM Rektorzy UWr oraz UAM) – wspomina swojego Przyjaciela oraz Mentora i przedstawia swoje badania. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Æ Academic Publishing (San Diego, USA), seria wydawnicza BEYOND LANGUAGE.

   Vita mortuorum in memoria vivorum — piąty tom w serii Beyond Language poświęcony jest pamięci profesora Jacka Fisiaka, jednego z tytanów angielskiego językoznawstwa historycznego w Polsce i poza jej granicami, który na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu ustanowił przyczółek studiów anglistycznych oddziałujący na całą Europę. Jego praca zaskarbiła mu uznanie, nagrody, tytulaturę i pozycję mentora w ośrodkach akademickich z całego świata.

   „Jest faktem oczywistym, że recenzowany tutaj in memoriam tom trzeba zaliczyć do ze wszech miar zasadnego i oczekiwanego zbioru zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych aktów upamiętnienia i uznania Osoby i autorytetu Profesora Jacka Fisiaka, wielkiego Uczonego, niestrudzonego i niekłaniającego się przeciwnościom i trudnościom Organizatora, Menedżera i Mentora, którego wielorakiego wkładu i zasług dla rozwoju polskiej humanistyki, zwłaszcza w obszarze nauk filologicznych, w tym anglistyki polskiej zliczyć ani, tym bardziej, przecenić nie sposób. […] Zbiór artykułów naukowych zawartych w recenzowanym tomie to wielowymiarowe świadectwo pokrewieństwa naukowego Autorów z szeroko pojętymi zainteresowaniami naukowymi Profesora Jacka Fisiaka. Z drugiej strony, mamy tu do czynienia z całą gamą rezultatów indywidualnych dociekań filologicznych o różnym ciężarze gatunkowym, począwszy od tekstów, których syntetyczność i teoretyczny wydźwięk świadczą o bogatym doświadczeniu Autorów, poprzez artykuły bądź to przeglądowe, bądź takie, które można traktować raczej jako wstęp i bodziec do dalszej pogłębionej analizy naukowej.” (Z recenzji profesora Grzegorza Kleparskiego)

   W sześciu częściach zebraliśmy teksty nawiązujące do dorobku życia profesora Fisiaka, w tym biografię Profesora, listę jego publikacji i wspomnienia jego bliskich, przyjaciół i współpracowników. Artykuły w kolejnych częściach odzwierciedlają szeroki zakres zainteresowań Jacka Fisiaka literaturą staro- i średnioangielską, językoznawstwem historycznym, rozważaniami nad wczesną angielszczyzną znajdującą odbicie w XX i w XXI wieku, czy też strukturą języka w badaniach współczesnych. Ramę publikacji dopełnia Epilog, który trawestacją wiersza Williama Blake’a oddaje hołd pamięci Profesora.

Link do książki