poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Informacje o terminach testów kwalifikacyjnych oraz zapisów na lektorat B2 + dla studentów Kolegium MSI przyjętych

na I rok studiów  w roku akademickim 2020/2021Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego ( angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski ) na poziomie B2II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.
W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej  studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego
.
Student ma obowiązek zapisać się na test ze swoim wiodącym kierunkiem.
Lista kierunków i termin testów podane są na stronie SPNJO (patrz punkt 7 –zob. informacje dla poszczególnych kierunków) :
http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/67#info
Testy odbywają się bez uprzednich zapisów i konieczności rejestracji konta w SPNJO.  Linki do formularzy z testami zostaną umieszczone na stronie SPNJO.
Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które zgodnie z programem rozpoczynają lektorat w pierwszym semestrze ukażą się na stronie SPNJO w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.”
Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu ( patrz Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego- punkty 1,2,3), a chcieliby wykorzystać limit bezpłatnych godzin na fakultatywną naukę innego języka niż język angielski mogą przystąpić do testu z danego języka w powyższym terminie.
 
Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego
 
  1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość
            językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej
            lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/
            rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z uczestnictwa
            w lektoracie i egzaminu.
            Wykaz dokumentów zwalniających znajduje się na stronie domowej SPNJO
                                 http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/83
 
  1.  Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku
             na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego,
             ocena z  egzaminu będzie przepisana.
  1. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być uznana pod warunkiem, że efekty uczenia się są takie same jak na UWr.
 
            W  wyżej wymienionych przypadkach należy skontaktować się z kierownikami
            zespołów języków obcych. W przypadku certyfikatu lub innego dokumentu
            zwalniającego należy wysłać skan dokumentu przed terminem przystąpienia
              do testu.   Skan dokumentu przysłany po terminie nie będzie rozpatrywany  .
 
            Adresy kierowników poszczególnych zespołów znajdują się na stronie
                           http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/news/konsultacje/3-konsultacje
 
 
  1. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku zaliczonego poziomu B1 lub B2I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/75-zapisy-uzupe%C5%82niaj%C4%85ce-na-lektoraty
 
a przypadku zaliczonego lektoratu na poziomie B2II student powinien przystąpić do egzaminu końcowego.