poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
„Analogia myślenia, czyli o takcie inaczej”
12 listopada 2019 r.

 

 dr Rafał Szubert (germanista i filozof języka, IFG Uniwersytet Wrocławski)
 
Otwarty, interdyscyplinarny wykład dra Rafała Szuberta dotyczył pojęcia analogii oraz jej wpływu na postrzeganie i opisywanie rzeczywistości. Słowa w języku mają swoje określone znaczenie (niektóre nawet mają ich kilka). Użycie analogii sprawia, że dane wyrażanie, w którym są zestawione pewne słowa, nie będzie posiadało już tylko jednego literalnego użycia, ale pewien potencjał znaczeń, który – co zostało podkreślone podczas prelekcji –  nabiera konkretnego sensu w określonym kontekście i w ramach danego dyskursu (rozumianego jako jednostkowa realizacja określonego tekstu). Mimo że postrzeganie zjawisk poprzez analogie może budować powierzchowny obraz rzeczywistości, ma ono swoje zastosowanie nie tylko w dyskursach potocznych, ale również w dyskursie prawnym i prawniczym, czego dowiódł dr Szubert, przywołując, m.in., przemyślenia Ernsta Zitelmanna dotyczące konstruowania pojęcia osoby prawnej.

Tekst: Katarzyna Janik (studentka Kolegium MSI UWr)
Fot.: Michał Raińczuk/UWr/CC BY 2.0

Cykl otwartych interdyscyplinarnych wykładów pt. BEYOND LANGUAGE jest wspólną inicjatywą Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych, IFA UWr oraz Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu